– Email CLB: chungkhoanuef@gmail.com

– Đại diện Ban chủ nhiệm: Đặng Nguyễn Khánh Toàn | 15501561@uef.edu.vn | 077 318 1602

– Fanpage FB: UEF – CLB Chứng Khoán – UEF Securities Club

– Group FB:

– QR Code VCard:

Ngoài ra, các thành viên có thể liên lạc trực tiếp cho Ban chủ nhiệm tại liên kết menu Ban chủ nhiệm ở bên trên.


Gửi email trực tiếp cho BCN tại đây