A. CƠ CẤU TÓM TẮT:

Ban Chủ Nhiệm, Ban Bộ Phận, Thành Viên

B. CƠ CẤU CHI TIẾT:

Chủ Nhiệm, Phó Chủ Nhiệm, Ban Cố Vấn, Ban Chuyên Môn, Ban Kế Hoạch & Sự Kiện, Ban Truyền Thông & Đối Ngoại & Thiết Kế, Ban Tài Chính, Ban Hành Chính & Nhân Sự, Thành Viên Chính Thức, Thành Viên Cộng Tác

Câu Lạc Bộ Chứng Khoán UEF
UEF Securities Club